Eigen taalwet voor Friezen

Sinds 1 januari 2014 hebben de Friezen een eigen taalwet: de Wet gebruik Friese taal. Hierin wordt geregeld dat het Fries en het Nederlands de officiële talen zijn in de provincie Fryslân. Wettelijk staat vast dat Friese burgers het recht hebben om in de rechtzaal en in contact met bestuursorganen het Fries te gebruiken. Verder regelt de nieuwe wet het aanscherpen van regels over het gebruik van de Friese taal door decentrale overheden in Fryslân. Deze bestuursorganen moeten voortaan regels en een beleidsplan opstellen voor het gebruik van de Friese taal.

Tegelijkertijd is ook een nieuw Orgaan voor de Friese taal ingesteld, met wettelijke taken om het Fries te beschermen en te bevorderen. Het Orgaan voor de Friese taal ziet toe op de status en het gebruik van het Fries in de provincie. Het adviseert en rapporteert aan bestuursorganen (zoals ministeries, provincie en Friese gemeenten) en rechterlijke instanties. Het heeft ook een agenderende en adviserende functie. Bovendien ziet het toe op de juiste invulling van het Kaderverdrag voor Nationale Minderheden en op het Europees Handvest voor regionale talen.


Een heugelijke dag

Een heugelijke dag, maandag 15 oktober 2012. De nieuwe website van Taalwurk Fryslân is in de lucht. Overzichtelijk en duidelijk met een strakke lay-out, met dank aan ontwerper Frederik van Dijk van Soundguard. De prachtige foto’s van Cees van der Meulen geven het geheel een eigen, Friese uitstraling. Zo zullen vast nog meer mensen en instanties ertoe komen om werk in het Fries te laten vertalen. Dat is goed voor hen, voor Taalwurk Fryslân en voor het Fries. Wat wil een mens nog meer.