Kontakt

Taalwurk Fryslân

Nynke Beetstra
Abbema 15
9001 GH Grou
Telefoan: 0566-622485
Mobyl: 06-50471910
E-post: taalwurkfryslan@hetnet.nl

 

Tariven
Taryf op oanfraach.
By gruttere opdrachten spesjale priis.

 

Taalwurk Fryslân is ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel yn Ljouwert: 01157066
Nynke Beetstra is ynskreaun by it register fan ‘Beëdigde Tolken en Vertalers’