Taalwurk Fryslân

Taalwurk Fryslân fertaalt, bewurket en skriuwt teksten yn it Frysk op alderhande mêd.

By Taalwurk Fryslân kinne jo terjochte foar:

* it oersetten fan alle soarten teksten fan it Nederlânsk nei it Frysk en oarsom

* korreksje fan jo Fryske teksten om de lêste flaters derút te heljen

* it redigearjen en bewurkjen fan teksten

* stipe by it skriuwen fan in taspraak, brief of artikel yn it Frysk

Mei jo fragen en fersiken kinne jo rekkenje op in adekwate en persoanlike tsjinstferliening, sûnder drokte en omballingen. As beëdige oersetter Frysk stean ik garant foar hege kwaliteit tsjin in skerpe priis.